Publicatiedatum: 14 juli 2023

Inhoud

Introductie

Zin in Media BV (hierna: “Zin in Media”) is uitgever van online services waaronder Zininkoffie.nl. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle merken en titels van Zin in Media.

Zin in Media is gevestigd en houdt kantoor aan de Krasseurstraat 59, 1033DH in Amsterdam. Persoonsgegevens van gebruikers van de producten en diensten van Zin in Media worden zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de relevante wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring geven we je hier meer informatie over.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u gebruikt maakt van één van de diensten van Zin in Media of een product van Zin in Media koopt, dan worden uw persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt op verschillende manieren, voor verschillende doeleinden en Zin in Media houdt verschillende bewaartermijnen aan. In het onderstaande wordt onder ‘gegevens’ ook persoonsgegevens verstaan. Kijk hieronder welke categorie op u van toepassing is:

 • U ontvangt een e-mail van Zin in Media?

Indien u daar toestemming voor geeft, gebruikt Zin in Media uw e-mailadres om een algemene of gepersonaliseerde nieuwsbrief, aanbiedingen en/of productinformatie te kunnen toezenden. Wij bewaren uw e-mailadres voor het versturen van e-mails totdat u uw toestemming intrekt. 

U kunt zich te allen tijde afmelden voor het versturen van de e-mail of uw toestemming intrekken via de knop ‘Uitschrijven’ onderaan de e-mail. 

In onze e-mails maken wij gebruik van technieken die de effectiviteit van onze diensten meten en ons helpen de e-mails te verbeteren.

 • U ontvangt generieke of gepersonaliseerde pushberichten van Zin in Media?

Indien u hiervoor toestemming geeft, stuurt Zin in Media algemene of gepersonaliseerde pushberichten. Hiervoor verwerkt Zin in Media gegevens over uw apparaat. Via de instellingen in de browser en in de app kunt u deze toestemming intrekken indien u deze notificaties niet meer wenst te ontvangen.

Wij bewaren de gegevens over uw apparaat totdat u uw toestemming intrekt. 

 • Bent u een online bezoeker van één van de websites of gebruiker van één van de apps van Zin in Media?

Als u één van onze websites bezoekt of een van onze apps gebruikt dan wordt u gevraagd of wij cookies mogen gebruiken. Met deze cookies wordt informatie over uw apparaat, locatie, browser en surfgedrag verzameld. Deze informatie gebruiken we voor verschillende doeleinden. U kan toestemming geven voor het plaatsen van deze cookies of uw eigen keuze instellen. Uw toestemming of keuze kunt u telkens opnieuw aanpassen door onderaan de pagina op ‘privacy-instellingen’ te klikken. Meer informatie over het gebruik van cookies leest u in ons cookiestatement.

Wanneer u toestemming geeft voor het plaatsen van cookies voor de doeleinden gepersonaliseerde advertenties, personalisatie en marketing, wordt de informatie die daarmee wordt verzameld, toegevoegd aan uw samengesteld profiel. Meer informatie hierover vindt u bij de categorie ‘Samengesteld profiel’.

De bewaartermijn van de online gegevens bedraagt zesentwintig maanden. 

Over de verwerking van persoonsgegevens wanneer u inlogt op een website of app van Zin in Media met een Zin in Media account vindt u meer informatie onder de categorie ‘Heeft u een Zin in Media account?’.

 • Heeft u een Zin in Media account?

Met een Zin in Media account kunt u eenvoudig op bijna alle digitale diensten van Zin in Media inloggen met één gebruikersnaam en wachtwoord. Zin in Media verwerkt gegevens die u verstrekt om het account te beheren, zoals contactgegevens, accountgeschiedenis, e-mailadres en geboortedatum.

Als u met uw Zin in Media account opmerkingen plaatst onder content op websites van Zin in Media of op een forum van Zin in Media, koppelt Zin in Media de inhoud van die opmerkingen aan uw accountgegevens. 

Uw Zin in Media account kan gekoppeld worden aan uw abonnementsgegevens, indien u een abonnement heeft bij Zin in Media. Om u toegang te verschaffen tot de digitale versie van de publicatie dient u uw Zin in Media account te gebruiken. Tevens is het mogelijk om met uw Zin in Media account uw abonnement te beheren. 

Indien u hier toestemming voor heeft gegeven, gebruikt Zin in Media uw accountgegevens om een samengesteld profiel te creëren. Kijk voor meer informatie onder de categorie ‘Samengesteld profiel.’ Tevens zal uw leeftijd gebruikt worden om een leeftijdsverificatie uit te voeren en uw naam om u aan te kunnen spreken.

Na een termijn van twee jaar inactiviteit van uw Zin in Media account wordt uw account verwijderd. U wordt hierover vooraf geïnformeerd per e-mail. Indien u naar aanleiding van dit bericht geen actie onderneemt, zal uw account worden verwijderd. 

 • Koopt u een product of dienst via één van de webshops van Zin in Media? 

Zin in Media gebruikt de door u verstrekte gegevens, waaronder financiële gegevens over uw betaalmethode en bankrekening, om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomsten en om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren. Uw gegevens worden tot maximaal zeven jaar na uw laatste aankoop bewaard.

 • Neemt u deel aan acties, online promoties, loyaltyprogramma’s, wedstrijden, prijsvragen en/of spellen georganiseerd door Zin in Media?

De door u verstrekte gegevens, zoals contactgegevens, zijn noodzakelijk om de diensten uit te kunnen voeren. De bewaartermijn van de door u verstrekte gegevens bedraagt maximaal twee jaar. 

Bij wedstrijden, prijsvragen en/of spellen gebruikt Zin in Media de gegevens om eventuele winnaars een prijs te kunnen (laten) uitreiken. Indien u daar toestemming voor heeft gegeven, gebruikt Zin in Media uw gegevens voor promotiedoeleinden, zoals interviews of beeldmateriaal. De gegevens van de deelnemers die niet winnen worden tot één jaar na het einde van de wedstrijd, de prijsvraag of het spel bewaard. Indien u een prijswinnaar bent, moet Zin in Media uw gegevens zeven jaar bewaren om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving

 • Bezoekt u een evenement van Zin in Media? 

Zin in Media gebruikt de door u verstrekte contactgegevens en professionele gegevens om registraties bij te houden, kaarten te distribueren en ondersteuning te bieden. Uw gegevens worden tot twee jaar na het evenement bewaard.

 • Solliciteert u bij Zin in Media?

Zin in Media gebruikt uw persoonsgegevens voor de afhandeling van uw sollicitatie. Onder andere de volgende gegevens worden verwerkt: voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, opleidingsniveau, beschikbaarheid, cv en motivatie. 

De door u aan Zin in Media verstrekte gegevens inclusief cv en motivatie worden door Zin in Media bewaard gedurende een periode van twee jaar vanaf het moment dat u bij ons solliciteert. Indien u daar toestemming voor heeft gegeven, worden uw gegevens pas na zeven jaar verwijderd. Treedt u in dienst bij Zin in Media, dan worden uw gegevens onderdeel van het personeelsdossier en bewaard tot maximaal twee jaar na uitdiensttreding. 

Indien u gedurende het sollicitatieproces een bezoek brengt aan het kantoor van Zin in Media, dan worden gegevens zoals camerabeelden verwerkt. Zie daarvoor ook de categorie ‘Bent u bezoeker van het kantoor van Zin in Media?’. 

 • Bent u bezoeker van het kantoor van Zin in Media?

Zin in Media verwerkt persoonsgegevens van bezoekers van haar fysieke kantoor. Dit omvat camerabeelden en contact gegevens zoals naam, e-mailadres en functiegegevens. Deze gegevens verwerkt door Zin in Media op basis van haar gerechtvaardigd belang en worden een maand bewaard. 

 • Worden uw persoonsgegevens genoemd in een van de journalistieke media van Zin in Media? 

Zin in Media verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar journalistieke uitingen en activiteiten. Dit kan onder andere om gegevens als naam, beeldmateriaal en omschrijving van gedrag gaan. Indien u bezwaar wenst te maken tegen het gebruik van deze gegevens kunt u contact opnemen met de redactie van de betreffende uitgave. 

 • Bent u een adverteerder of een zakelijke relatie bij of van Zin in Media?

Zin in Media gebruikt de door u verstrekte contactgegevens, accountgegevens en professionele gegevens over uw werk en werkgever om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomsten en om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren. Zin in Media gebruikt uw gegevens daarnaast voor direct marketingdoeleinden, zodat aan u soortgelijke aanbiedingen kunnen worden gedaan. Uw gegevens worden tot maximaal zeven jaar bewaard na afloop van de overeenkomst.

Samengesteld profiel

Indien u daar toestemming voor heeft gegeven, gebruikt Zin in Media uw cookiegegevens, accountgegevens en abonneegegevens om daarmee een samengesteld profiel te creëren. Uw cookiegegevens betreffen de volgende gegevens: informatie over uw apparaat, locatie, browser en surfgedrag. Uw account- en abonneegegevens omvatten de volgende gegevens: naam, aanspreekvorm, geboortedatum, adres, postcode, e-mailadres, woonplaats en telefoonnummer. Zin in Media gebruikt deze profielen voor de volgende doeleinden: 

 • het personaliseren van advertenties;
 • het meten van prestaties van advertenties en het afleiden van inzichten over het publiek dat de advertenties en content heeft gezien;
 • het verbeteren van de gebruikerservaring, systemen en software;
 • het personaliseren van producten en diensten, zodat we u artikelen kunnen aanbevelen of toesturen die aansluiten bij uw interesses;
 • het verbeteren van onze producten en diensten en deze zo goed mogelijk afstemmen op onze klaten;
 • Het tonen van advertenties voor onze producten en diensten op andere websites en apps;
 • Het informeren over andere producten en diensten van Zin in Media.

Gerechtvaardigde (bedrijfs-)belangen

Zin in Media kan uw gegevens ook verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van haar gerechtvaardigde (bedrijfs-)belangen, tenzij uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden, zwaarder wegen. Bij de vaststelling of verwerking plaats kan vinden op deze rechtsgrond, zal dus vooraf een belangenafweging gemaakt worden tussen de belangen van Zin in Media en de belangen van betrokkenen. Verwerkingen ten behoeve van het analyseren, onderhouden en optimaliseren van onze (mobiele) websites, apps en bijbehorende technologieën en fraudepreventie kunnen bijvoorbeeld (wanneer een voorafgaande en zorgvuldige belangenafweging in het voordeel van de bedrijfsbelangen uitpakt) op deze rechtsgrond plaatsvinden. Ook voeren wij marktonderzoek uit en stellen wij managementinformatie samen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene) strategie.

Telefoongesprekken

Telefoongesprekken met u kunnen door Zin in Media worden opgenomen voor trainings- en analysedoeleinden. De geluidsopnames worden twee maanden bewaard.

Beveiliging gegevens

Zin in Media maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens, fraude te voorkomen en storingen te registreren. Indien er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op via privacy@zininmedia.nl.

Gegevensverstrekking aan derden

Voor het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden vraagt Zin in Media altijd uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij er sprake is van één van de gevallen zoals hieronder beschreven.

Zin in Media schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in de rol van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om uw persoonsgegevens te beschermen. Met onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

In speciale gevallen kunnen wij, zonder uw toestemming daartoe, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen.

Tot slot kunnen we bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kunt u niet worden geïdentificeerd.

Doorgifte aan derde landen

Wanneer Zin in Media persoonsgegevens doorgeeft aan derden waardoor de persoonsgegevens verwerkt worden in landen buiten de Economische Europese Ruimte, zorgt Zin in Media dat de gegevens worden doorgegeven en verwerkt op een wijze zoals is toegestaan op grond van toepasselijke privacywetgeving.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Hiervoor kunt u dit formulier gebruiken. Als u een vraag of verzoek heeft dat niet via het formulier kan worden ingediend, kunt u een e-mail sturen naar privacy@zininmedia.nl.

Zin in Media zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of aanpassing reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Zin in Media de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Zin in Media stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien Zin in Media (een deel van) de betreffende persoonsgegevens niet heeft verwijderd, stuurt Zin in Media u een bericht met toelichting waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien Zin in Media niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering betrekking heeft, kan Zin in Media u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. De uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort totdat u de (nadere) specificatie heeft verstrekt. Voor de gegevens van uw verzoek kan Zin in Media alle bij haar bekende gegevens over u gebruiken, waaronder gegevens die gekoppeld zijn aan uw account.

U kunt door middel van het sturen van een bericht aan privacy@zininmedia.nl bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden of andere verwerkingen.

Wijzigingen

Zin in Media behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Controleer daarom regelmatig het privacy statement voor eventuele aanpassing. 

Vragen of klachten

Voor vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy kunt u contact opnemen met de medewerkers van het Data Protection Office of de Data Protection Officer van Zin in Media via privacy@zininmedia.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.