Publicatiedatum: 14 juli 2023

Inhoud

Toepasselijkheid

Zin in Media BV (hierna: “Zin in Media”) is uitgever van online services waaronder Zininkoffie.nl. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle merken en titels van Zin in Media.

Zin in Media is gevestigd en houdt kantoor aan de Krasseurstraat 59, 1033DH in Amsterdam. Persoonsgegevens van gebruikers van de producten en diensten van Zin in Media worden zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de relevante wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring geven we je hier meer informatie over.

Door je bezoek aan de website(s) of het gebruik van de app(s) stem je stilzwijgend en onvoorwaardelijk in met de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden. Bij het aanmaken van een Zin in Media account ga je uitdrukkelijk akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Zin in Media kan deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn geldig vanaf het ogenblik waarop zij gepubliceerd worden. De publicatiedatum van de laatste versie van de Gebruiksvoorwaarden vindt je bovenaan deze pagina. Wij adviseren je daarom regelmatig de Gebruiksvoorwaarden te controleren. 

Aansprakelijkheid

Ondanks de constante zorg en aandacht die Zin in Media aan de samenstelling van haar websites en apps besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze websites en apps wordt gepubliceerd niet volledig, juist of actueel is. De op of via deze websites en apps aangeboden informatie kan gewijzigd worden en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Zin in Media garandeert niet dat de websites en apps te allen tijde ononderbroken beschikbaar zijn. Zin in Media behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving de technische kenmerken en toegankelijkheid van de websites te optimaliseren of aan te passen. Zin in Media sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de websites of apps, het gebruik van informatie die door middel van de websites of apps is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om de websites of apps te kunnen bezoeken.

De toegang tot en het gebruik

van onze website en apps
Je hebt het recht om onze websites en apps voor privédoeleinden te gebruiken. Commercieel gebruik (zoals onder meer het gebruik van (delen van) de websites en apps om advertentie-inkomsten te verwerven of het (gedeeltelijk) overnemen van content) is verboden. Je mag de normale werking van onze websites en apps niet hinderen en dient volgende gedragsregels na te leven op onze websites en apps:

 1. Geen inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van Zin in Media of van de auteurs, in ruime zin, die werken op onze websites en apps plaatsen;
 2. Niet het gebruik door andere bezoekers van onze websites of apps hinderen;
 3. Geen spam, virussen, malware of andere ongepaste berichten of informatie verspreiden via onze websites en apps;
 4. De beveiliging van onze websites en apps niet ontwijken of hinderen;
 5. Geen middelen gebruiken voor het zoeken of indexeren van (delen van) onze websites en apps, zoals o.m. robots of spiders. Voor zoekmachines geldt dat deze zich dienen te houden aan het robot.txt protocol;
 6. Voor (delen van) de websites en apps waarvoor een Zin in Media account nodig is, de regels naleven met betrekking tot “Zin in Media account” en “Gedragsregels bij plaatsen content” hieronder.

Bij niet-naleving van een of meer van deze gedragsregels behoudt Zin in Media zich het recht voor om je de toegang tot onze websites en apps te weigeren.

Links naar andere websites

Onze websites en apps bevatten links naar websites van derden. Dit betekent niet dat Zin in Media deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze websites op enige wijze samenwerkt. Evenmin geeft Zin in Media enige garantie met betrekking tot de geschiktheid, juistheid, volledigheid of veiligheid van deze websites. Zin in Media is dan ook niet verantwoordelijk voor dergelijke websites en de daarop aangeboden informatie.

Intellectuele eigendomsrechten

De rechten met betrekking tot de merken van Zin in Media en de bijbehorende logo’s, zoals de auteurs- en merkrechten, berusten uitsluitend bij Zin in Media en haar groepsmaatschappijen. Zin in Media behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteurs-, databank- en naburige rechten) met betrekking tot de inhoud en de opmaak (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) van de websites, apps, digitale uitgaven van de merken van Zin in Media berusten uitsluitend bij Zin in Media en/of haar licentiegevers en worden door hen eveneens uitdrukkelijk voorbehouden. Deze inhoud en opmaak zijn alleen bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zin in Media is het onder meer niet toegestaan de inhoud en/of opmaak, geheel dan wel gedeeltelijk te reproduceren, te verspreiden, te hergebruiken, op te vragen of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, behalve voor zover dat strikt noodzakelijk is voor het persoonlijke, niet commerciële, gebruik. Het maken van reproducties ten behoeve van tekst- en datamining met gebruik van software (of enig ander geautomatiseerd systeem) (“screen scraping”) of anderszins – is daarmee eveneens uitdrukkelijk niet toegestaan, met uitzondering van het maken van reproducties door onderzoeksorganisaties en cultureel erfgoedinstellingen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek als bedoeld in artikel 15n Auteurswet.

Zin in Media heeft het recht, maar niet de plicht, om de toegang tot informatie te weigeren dan wel om informatie te verwijderen als er, naar het uitsluitend oordeel van Zin in Media, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Zin in Media account

Indien je een Zin in Media account aanmaakt op één van onze websites of in één van onze apps, stem je er uitdrukkelijk mee in om:

 1. correcte, actuele en volledige informatie te verstrekken zoals gevraagd bij het aanmaken van het Zin in Media account, en
 2. deze informatie bij eventuele wijzigingen onmiddellijk te actualiseren.

Je ontvangt na het aanmaken van een Zin in Media account een bevestigingsmail. Je inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan om de inloggegevens te exploiteren of in gebruik te geven aan derden. Als je het vermoeden hebt dat je inloggegevens in handen van derden zijn gekomen, dan ben je verplicht om Zin in Media hier per direct van op de hoogte te stellen via privacy@zininmedia.nl.

Met het Zin in Media account kun je inloggen op veel websites en apps van Zin in Media. Indien je inlogt op één van de website van Zin in Media en je een andere website van Zin in Media bezoekt met dezelfde browser waarmee je bent ingelogd, dan kun je automatisch op deze andere websites van Zin in Media worden ingelogd. Je wordt hierover geïnformeerd bij het bezoek aan de andere website van Zin in Media. Indien je uitlogt op één van de websites van Zin in Media wordt je automatisch uitgelogd op de andere websites van Zin in Media waar je eerder bent ingelogd.

Zin in Media heeft te allen tijde het recht een Zin in Media account tijdelijk of permanent te blokkeren, bijvoorbeeld wanneer een gebruiker naar het oordeel van Zin in Media in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden.

Gedragsregels bij plaatsen content

Indien je een Zin in Media account hebt aangemaakt en/of de betreffende website of app de mogelijkheid biedt om content te plaatsen (zoals reacties onder artikelen, blogberichten, foto’s, video’s, berichten op lezersfora etc.) dan zijn de volgende gedragsregels van toepassing:

 • Wees beleefd
 • Maak je bekend
 • Probeer iets nieuws aan de discussie toe te voegen
 • Geef argumenten voor je mening
 • Schrijf een reactie in begrijpelijk, beschaafd en goed Nederlands
 • Scheld niet op andere reageerders, auteurs of personen die in stukken voorkomen
 • Discrimineer en kwets niet, zet niet aan tot haat of geweld
 • Maak je niet schuldig aan digitaal schreeuwen (overmatig gebruik van hoofdletters, vraag- en uitroeptekens, enz.)
 • Plaats geen reclame uiting
 • Plaats geen persoonsgegevens van derden
 • Maak geen inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten van anderen
 • Plaats geen links naar onrechtmatige publicaties c.q. illegale zaken (software, muziek enz.)
 • Als je een link plaatst in je reactie, leg dan uit waarom de link relevant is of wat hij toevoegt aan de discussie.

Zin in Media sluit iedere aansprakelijkheid voor enige door jou of derden geplaatste reactie of content uit. Je bent zelf aansprakelijk en vrijwaart Zin in Media en aan haar gelieerde vennootschappen voor aanspraken van derden en voor daarmee samenhangende schade, boetes en kosten die verband houdt met de door jou geplaatste reacties en content. Zin in Media behoudt zich het recht voor zonder verdere uitleg in reacties te schrappen, deze volledig te verwijderen, dan wel deze te weigeren.

Door plaatsing van enige content op onze websites en apps geef je Zin in Media en aan haar gelieerde vennootschappen een eeuwigdurende, onvoorwaardelijke licentie om deze content, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins te gebruiken of te exploiteren in welke vorm of via welk medium dan ook. Indien je geen rechthebbende bent van de geplaatste content dien je toestemming te hebben van de rechthebbende voordat je tot plaatsing overgaat en de naam van de rechthebbende te vermelden indien deze dat wenst. Tevens dien je bij plaatsing of inzending van beeldmateriaal toestemming te hebben van de geportretteerde(n).

Privacy

De privacyverklaring van Zin in Media is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via de websites en apps van Zin in Media en maakt integraal deel uit van deze voorwaarden. Klik hier om naar de privacyverklaring te gaan.

Slotbepaling

Op deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen die daarmee of met het gebruik van Zin in Media account samenhangen, is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Amsterdam is exclusief bevoegd met betrekking tot dergelijke geschillen.